«ЗАТВЕРДЖЕНО»

розпорядженням голови облдержадміністрації

від  26.01.2016 № 36/0/5-16

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент архітектури та розвитку містобудування

Львівської обласної державної адміністрації

 

1. Загальні положення:

1.1. Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації (надалі – Департамент) утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах території області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

1.2. Департамент підпорядковується голові Львівської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

1.3. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державного казначейства України у Львівській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

1.4. Департамент є правонаступником управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації та відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації.

1.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова Львівської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Львівської обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

1.7. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями та дорученнями голови Львівської обласної державної адміністрації  і цим Положенням.

1.8. Для колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Департаменті утворюється архітектурно-містобудівна рада та консультативна рада з питань охорони культурної спадщини, як дорадчі органи, що діють на громадських засадах.

 

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури, містобудування, охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на території області.

2.2. Організація та забезпечення функціонування Служби містобудівного кадастру області.

2.3. Здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області з урахуванням генеральної схеми планування території України, стану розроблення та оновлення містобудівної документації і її реалізації.

2.4. Сприяння розробленню, проведенню експертизи та затвердженню в установленому порядку генеральних планів населених пунктів області та іншої містобудівної документації.

2.5. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

2.6. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини в межах, передбачених чинним законодавством.

2.7. Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини на території області.

2.8. Підготовка центральним органам виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини пропозицій з питань охорони культурної спадщини, занесення (вилучення) об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього, про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України і Списку охоронюваних археологічних територій України.

2.9. Здійснює інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, передбачені Законом України «Про охорону культурної спадщини».

 

3. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпоряджень та доручень голови Львівської обласної державної адміністрації та здійснює моніторинг їх реалізації.

3.2. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

3.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до Львівської обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань.

3.4. На підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь, в межах компетенції, у підготовці пропозицій:

- до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

- щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області.

3.5. Сприяє формуванню інвестиційної привабливості регіону, розробляє пропозиції для інвесторів щодо місця розташування об’єктів та реалізації інфраструктурних проектів.

3.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні, надає пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері охорони культурної спадщини та культурних цінностей.

3.7. Розглядає, у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб`єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до Львівської обласної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій відповідно до норм чинного законодавства України.

3.8. Бере участь у реалізації на території області державних та регіональних програм з питань містобудівного розвитку території області.

3.9. Забезпечує організаційно-технічний супровід (технічні умови, дозвільна система, джерела фінансування) будівництва пріоритетних об’єктів на території області.

3.10. Організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області, забезпечує організацію робіт щодо проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поновлення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах області.

3.11. Бере участь у межах компетенції, у підготовці:

- проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації з питань реалізації положень містобудівного та земельного законодавства у визначених законом випадках;

- проектів нормативно-правових актів з питань реалізації положень містобудівного та земельного законодавства;

- пропозицій до проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації.

3.12. Надає практичні рекомендації з розроблення та проведення експертизи містобудівної документації для районів, об’єднаних територіальних громад і населених пунктів області.

3.13. Подає до Міністерства культури України пропозиції про занесення (вилучення) об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього, про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України і Списку охоронюваних археологічних територій України.

3.14. Погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

3.15. Погоджує розміщення реклами на пам'ятках національного і місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць при умові делегування повноважень центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до законодавства.

3.16. Призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

3.17. Затверджує реставраційні завдання на дослідження і проектування, експертизу та погодження науково-проектної документації на консервацію, реставрацію, реабілітацію, ремонт і пристосування об'єктів культурної спадщини місцевого значення.

3.18. Видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях і в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм і проектів, передбачених чинним законодавством у сфері охорони культурної спадщини дозволів, або з відхиленням від них.

3.19. Інформує Міністерство культури України про пошкодження, руйнування, знищення, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що розташовані на території області.

3.20. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету в частині, яка передбачає фінансування містобудівної сфери, та сприяє ефективному і цільовому використанню відповідних бюджетних коштів.

3.21. Координує діяльність відділів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій та виконкомів місцевих рад.

3.22. Організовує взаємодію з громадськими об’єднаннями підприємств (працівників) містобудівного комплексу, іншими учасниками будівельного ринку (замовники, проектні організації, ріелтери, страхові компанії).

3.23. Бере участь у підготовці звітів голови Львівської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Львівської обласної ради.

3.24. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Львівської обласної державної адміністрації, відповідно до компетенції, інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Львівської обласної державної адміністрації.

3.25. Розробляє та подає пропозиції щодо ініціатив міжнародного характеру і заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці області з відповідними суб'єктами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань містобудівного розвитку.

3.26. Здійснює повноваження, делеговані обласною радою.

3.27. Розглядає в установленому законодавством порядку та в межах компетенції:

- звернення громадян;

- звернення суб'єктів містобудування;

- запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- запити судів, прокуратури, адвокатури та інших органів, до повноважень яких належать питання дотримання законності;

- запити на отримання публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.28. Забезпечує у межах своїх повноважень:

- інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

- виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень Департаменту;

- реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних в межах повноважень Департаменту.

3.29. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.30. Організовує роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, даних містобудівного кадастру.

3.31. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції Департаменту, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Львівської обласної державної адміністрації у сфері архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, «круглі столи», конференції, виставки з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту:

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Львівської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в установленому законодавством порядку.

5.2. Директор Департаменту за посадою є Головним архітектором області.

5.3. Директор Департаменту безпосередньо підпорядковується заступнику голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.4. Директор Департаменту має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Львівської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

5.5. У разі відсутності директора Департаменту виконання обов’язків покладається на заступника, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

 

6. Директор Департаменту:

6.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті.

6.2. Подає на затвердження голові Львівської обласної держадміністрації положення про Департамент.

6.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

6.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Львівської обласної державної адміністрації.

6.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

6.6. Звітує перед головою Львівської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

6.7. Може входити до складу Колегії Львівської обласної державної адміністрації.

6.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

6.9. Має право бути присутнім на засіданнях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і бути вислуханим з питань, що стосуються компетенції Департаменту.

6.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Львівської обласної державної адміністрації.

6.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.12. Подає на затвердження голови Львівської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6.13. Розпоряджається коштами:

- у межах затвердженого головою Львівської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

- у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на розроблення містобудівної документації та виконання обласних програм, що належать до компетенції Департаменту (несе персональну відповідальність за їх цільове використання).

6.14. Здійснює добір кадрів.

6.15. Подає голові Львівської обласної держадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.

6.17. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.18. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій.

6.19. Вносить пропозиції голові Львівської обласної держадміністрації щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій у випадку, якщо вони суперечать законодавству України та актам центральних органів виконавчої влади.

6.20. Є головою архітектурно-містобудівної ради, що утворюється при Департаменті.

6.21. Інформує керівництво Львівської обласної державної адміністрації у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не належить до функцій Департаменту чи виходить за його межі.

6.22. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Львівської обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

6.23. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

6.24. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

7. Відповідальність:

7.1. Працівники Департаменту відповідно до законодавства несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них посадових обов’язків, порушення правил етичної поведінки державного службовця та у інших випадках, визначених законом.

 

8. Взаємодія:

8.1. Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами Львівської обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Львівської обласної державної адміністрації.